Senior Internal Auditor

Recruiter
VodafoneZiggo
Location
Utrecht (NL)
Salary
€3.767 - €5.381 + excellent benefits
Posted
07 May 2021
Closes
25 May 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Travel
0-25% Travel

(English translation below) 


Als Senior Internal Auditor geef je door middel van je organisatie brede audits inzicht in de risico's die VodafoneZiggo loopt. Je aanbevelingen helpen het management om de risico's te mitigeren en je blijft deze volgen totdat de aanbevelingen geïmplementeerd zijn.

Enjoy the challenge

 • Je hebt een passie voor risicomanagement en interne beheersing en begrijpt het belang hiervan. Ook zie je Management push-back als een uitdaging en je laat je niet snel van de wijs brengen.
 • Je integreert je kennis en ervaring met je analyse en communicatieve vaardigheden.
 • Je onderzoekt, analyseert, overlegt en raakt de kern van het probleem, waardoor je werk wordt gewaardeerd; ook of juist vooral door zij die ge-audit worden. 
 • Je fungeert als een trusted business partner en geeft vanuit je positie management objectief en onafhankelijk advies over geïdentificeerde risico’s.

Dit ga je doen:

Als Senior Internal Auditor voer je zelfstandig en in teamverband audits uit, waarbij jij het team versterkt met kennis over (financiële) processen, systemen en risico’s. Je start met de voorbereidingen, bepaalt de scope en analyseert de processen en de interne beheersing in detail. Hierbij identificeer en rapporteer je risico’s, maar maakt hierbij de afweging in hoeverre dit een laag, medium of hoog risico is. Je stemt de voortgang en resultaten regelmatig af met management en geeft onderbouwde aanbevelingen om de effectiviteit van het interne beheersing te verhogen. De auditaanbevelingen blijf je volgen tot het moment dat het risico daadwerkelijk is gemitigeerd. Je werkt hierbij volgens de Internal Audit Methodologie, maar blijft op de hoogte van ontwikkelingen op je vakgebied. Naast de audits werk je mee aan de voorbereidingen voor de Audit, Risk & Compliance Committee en ondersteun je de Director Internal Audit & Financial Risk Management met andere relevante zaken die nodig zijn voor de afdeling en het team. Schrijf geschiedenis, bepaal de toekomst. 

Team up

Samen met twee andere collega's vorm je het team Internal Audit. Jullie vallen onder de afdeling Internal Audit en Financial Risk Management, waarbij Internal Audit als doel heeft om de waarde van de organisatie te verhogen en te beschermen door risico-gebaseerde en objectieve assurance activiteiten uit te voeren. Het FRM team bestaat uit 6 collega’s die zich voornamelijk richten op de effectiviteit van interne beheersing van de financiële verslaggeving. Beide teams fungeren onafhankelijk van elkaar, maar werken natuurlijk wel samen daar waar kan. Utrecht is jullie home base.

Wat deze werkomgeving bijzonder maakt:

 • Een kantoor zoals je dat anno 2020 van VodafoneZiggo mag verwachten: digital!
 • Binnen vijf minuten zit je in de trein én sta je in het gezellige centrum van Utrecht;
 • Central Office is net zo dynamisch als het netwerk van Vodafone en Ziggo: er heerst een aanstekelijke energie;
 • Meerdere coffeebars waar onze barista’s en gebaarista’s de lekkerste koffie’s voor je maken.

VodafoneZiggo faciliteert connectiviteit tussen miljoenen mensen en organisaties. Zo maken we de wereld steeds sneller en voegen we waarde toe. Voor individuen. En voor de maatschappij. Met 8.000 collega’s willen we positive change stimuleren. Van monteurs, tot klantadviseurs, tot alle teams op onze kantoren. We delen daarom drie waarden: Open Up, Team Up en Step Up. Deze staan voor ja! denken, luisteren naar en leren van elkaar, samenwerken, omdenken en omdoen. Dat vraagt om mensen die uit hun comfort zone durven te stappen. Die elke uitdaging met plezier aangaan. Spreekt dat je aan? Dan willen we je graag ontmoeten!

Do it your way

En maak plezier. De weg ligt voor je open als Senior Internal Auditor bij VodafoneZiggo. Belangrijk in deze rol is dat jij de verbinding zoekt met stakeholders en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Tenslotte moet je in staat zijn om te communiceren op alle niveaus in de organisatie en mensen mee te nemen in de auditbevindingen en de risico’s. Ook is het van belang dat je stressbestendig bent, flexibel en in staat om deadlines te behalen. Proactief, een echte teamspeler die zijn/haar kennis wil delen en tenslotte staat VodafoneZiggo voor plezier en vooruitgang met elke verbinding.

Got what it takes? Namelijk:

 • Minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van Internal Audit;
 • Universitaire opleiding gericht op Audit, Accounting of Finance, bij voorkeur aangevuld met een auditopleiding (RA, RC, CIA, CPA);
 • Sterke analytische vaardigheden en affiniteit voor IT en/of Data Analytics;
 • Hands-on mentaliteit, oog voor detail, integer en betrouwbaar;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift.

Enjoy the benefits 

Op basis van een 40-urige werkweek kun je bij ons rekenen op:

 • Een basis bruto maandsalaris in TW12, met groeiperspectief én een mooie bonusregeling;
 • 20 vakantiedagen;
 • Ook ontvang je maandelijks een Benefit Budget van 14,95% van je brutosalaris; geld opzijzetten voor je vakantie, verlofdagen sparen voor je sabbatical, extra vrije dagen kopen of het volledige Benefit Budget direct uitkeren? De keuze is aan jou!
 • Unlimited Learning! Van een online cursus programmeren tot klassikale opleiding Spaans, bij VodafoneZiggo kan het allemaal. Kies uit duizenden opleidingen en leer je zoveel je kunt;
 • Een voucher voor de aanschaf van een telefoon, waarbij natuurlijk een Vodafone abonnement hoort, dat je ook privé mag gebruiken;
 • Korting op producten en diensten van Vodafone en Ziggo;
 • Met het oog op pensioen is er een premieregeling beschikbaar, plus de mogelijkheid om zelf extra bij te sparen;
 • Een NS-Business Card naar keuze, waaronder de optie voor een 1e klas treinabonnement, waarmee je ook privé mag reizen;
 • Als je wilt, kun je bij ons parttime werken;
 • Flexibiliteit: werken waar en wanneer jij het beste werkt;
 • We vinden maatschappelijke impact belangrijk. Zo kun je bij ons gedurende werktijd deelnemen aan verschillende initiatieven op dit gebied, zoals het Online Masters programma, waarbij je kinderen verantwoord wegwijs maakt in de digitale wereld;
 • Ook als het tegenzit kun je gebruik maken van goede (financiële) regelingen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid;
 • Voordeel op onder andere je ziektekostenverzekering, sportabonnement, kinderopvang en meer.

Let’s connect 

Solliciteer op de vacature van Senior Internal Auditor via de 'Solliciteer' button.

Vragen? Bel of app Recruiter Lotte Bijleveld op 06-21360339. Dan heb je alle antwoorden zo te pakken.

 • Binnen 7 dagen reactie, je hoort of we je uitnodigen voor een kennismaking.*
 • Is het eerste gesprek goed bevallen? Dan word je uitgenodigd voor onze online TalentPitch, bestaande uit een Culture Fit en Braingame. Ook plannen we dan direct een tweede en/of derde gesprek!
 • Als we beiden positief zijn, ontvang je ons voorstel voor een arbeidsovereenkomst.
 • Pre-employment screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.


*Om te voorkomen dat wij bijdragen aan de verspreiding van COVID-19, zal de eerste kennismaking online plaatsvinden. 

Deze vacature staat voor onze open zoektocht naar een nieuwe VodafoneZiggo collega.

Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

 

- - - - - - - - - - 

 

As a Senior Internal Auditor you provide insight into the risks that VodafoneZiggo runs through your organization. Your recommendations help management mitigate the risks and you will continue to monitor them until the recommendations are implemented.

Enjoy the challenge

 • You have a passion for risk management and internal control and understand the importance of this. You also see Management push-back as a challenge and you will not be easily distracted.
 • You integrate your knowledge and experience with your analysis and communication skills.
 • You research, analyze, consult and get to the heart of the problem, so that your work is appreciated; also or especially by those who are audited.
 • You act as a trusted business partner and from your management position you provide objective and independent advice on identified risks.

This is what you are going to do:

As a Senior Internal Auditor you perform audits independently and in a team, strengthening the team with knowledge about (financial) processes, systems and risks. You start with the preparations, determine the scope and analyze the processes and internal control in detail. You identify and report risks, but make the assessment to what extent this is a low, medium or high risk. You regularly coordinate progress and results with management and provide substantiated recommendations to increase the effectiveness of internal control. You will continue to follow the audit recommendations until the risk has actually been mitigated. You will work according to the Internal Audit Methodology, but you will be kept informed of developments in your field. In addition to the audits, you participate in the preparations for the Audit, Risk & Compliance Committee and you support the Director Internal Audit & Financial Risk Management with other relevant matters that are necessary for the department and the team. Write history, determine the future.

Team up

You form the Internal Audit team together with two other colleagues. You are part of the Internal Audit and Financial Risk Management department, where Internal Audit aims to increase and protect the value of the organization by performing risk-based and objective assurance activities. The FRM team consists of 6 colleagues who mainly focus on the effectiveness of internal control over financial reporting. Both teams function independently of each other, but of course work together where possible. Utrecht is your home base.

What makes this work environment special:

 • An office as you would expect from VodafoneZiggo in 2020: digital!
 • Within five minutes you are on the train and you are in the pleasant center of Utrecht;
 • Central Office is just as dynamic as the Vodafone and Ziggo network: there is an infectious energy;
 • Several coffee bars where our baristas and gestureistas make the tastiest coffees for you.

VodafoneZiggo facilitates connectivity between millions of people and organizations. In this way we make the world faster and we add value. For individuals. And for society. We want to stimulate positive change with 8,000 colleagues. From technicians, to customer advisers, to all teams at our offices. We therefore share three values: Open Up, Team Up and Step Up. These stand for yes! thinking, listening to and learning from each other, working together, rethinking and putting on. This requires people who dare to step out of their comfort zone. Who are happy to take on any challenge. Does that appeal to you? Then we would like to meet you!

Do it your way

And have fun. The way is open for you as a Senior Internal Auditor at VodafoneZiggo. It is important in this role that you seek connections with stakeholders and that you have good communication skills. Finally, you must be able to communicate at all levels in the organization and include people in the audit findings and the risks. It is also important that you are stress resistant, flexible and able to meet deadlines. Proactive, a real team player who wants to share his / her knowledge and finally VodafoneZiggo stands for fun and progress with every connection.

Got what it takes? Namely:

 • At least 4 years of work experience in the field of Internal Audit;
 • University training focused on Audit, Accounting or Finance, preferably supplemented with an audit training (RA, RC, CIA, CPA);
 • Strong analytical skills and affinity for IT and / or Data Analytics;
 • Hands-on mentality, an eye for detail, honest and reliable;
 • Good command of the Dutch and English language, both spoken and written.

Enjoy the benefits

Based on a 40-hour working week, you can count on us for:

 • A basic gross monthly salary in TW12, with growth prospects and a nice bonus scheme;
 • 20 vacation days;
 • You also receive a monthly Benefit Budget of 14.95% of your gross salary; Do you want to put money aside for your vacation, save leave days for your sabbatical, buy extra days off or pay the full Benefit Budget immediately? The choice is yours!
 • Unlimited Learning! From an online programming course to a classroom-based Spanish course, VodafoneZiggo has it all. Choose from thousands of courses and learn as much as you can;
 • A voucher for the purchase of a telephone, which of course includes a Vodafone subscription, which you can also use privately;
 • Discount on products and services from Vodafone and Ziggo;
 • With a view to retirement, a premium scheme is available, plus the option to save extra yourself;
 • An NS-Business Card of your choice, including the option for a 1st class train subscription, which also allows you to travel privately;
 • If you want, you can work with us part-time;
 • Flexibility: work where and when you work best;
 • We believe social impact is important. For example, during working hours you can participate in various initiatives in this area, such as the Online Masters program, where you guide children in the digital world in a responsible way;
 • Even if things go wrong, you can make use of good (financial) arrangements, for example in the event of disability
 • Benefit on your health insurance, sports subscription, childcare and more.

Let's connect

Apply for the vacancy of Senior Internal Auditor via the 'Apply' button.

Questions? Call or app Recruiter Lotte Bijleveld on 06-21360339. Then you will have all the answers in no time.

 • A response within 7 days, you will hear whether we invite you for an introduction. *
 • Did you like the first meeting? Then you will be invited to our online TalentPitch, consisting of a Culture Fit and Braingame. We will also immediately schedule a second and / or third meeting!
 • If we are both positive, you will receive our proposal for an employment contract.
 • Pre-employment screening is part of the selection procedure.

* To prevent us from contributing to the spread of COVID-19, the first meeting will take place online. 

This vacancy represents our open search for a new VodafoneZiggo colleague.

This is therefore not a call for acquisition.

Similar jobs

Similar jobs