Skip to main content

This job has expired

Manager Tax Compliance MKB

Recruiter
Deloitte Netherlands
Location
Breda, Noord-Brabant (Hybride)
Salary
Competitief + voordelen
Closing date
10 Apr 2024

Job Details

Advies geven binnen onze MKB Tax praktijk aan een diversiteit van klanten in de regio Breda. Persoonlijk en nauw contact onderhouden met deze klanten en ze op een goede manier ondersteunen bij hun vraagstukken. Bij Deloitte.


What impact will you make?

Voor je team en voor onze in de nationale markt opererende klanten ben je onmisbaar. Je hebt naast jouw Tax Compliance kennis ook een eigen portefeuille binnen een breder team. Je weet het gehele proces van eenvoudige tot complexe aangiftes als geen ander te runnen, waardoor de klant optimaal bediend wordt. 


How do you do this?

 • runnen van een eigen Tax Compliance portefeuille binnen een breder team;
 • samenwerken met klant brede teams en tevens het aansturen van een team op jouw klanten;
 • ontwikkelen, beoordelen en verbeteren van fiscale processen rondom aangiftes;
 • beoordelen van complexe fiscale posities en structuren en het doorgronden van de commerciële verwerking hiervan;
 • samenwerking in team van accountants en fiscalisten in het mkb+ segment


What's in it for you?

 • Je deelt bij ons mee in de winst. Boven op een vast salaris.
 • Altijd blijven groeien. Met ons development program.
 • Vergoeding om je thuiswerkplek op. een ergonomisch verantwoorde manier in te richten én een internetvergoeding.
 • Parttime (32 uur) of fulltime (40 uur) werken.


Be the true you

Natuurlijk ga je recht op jouw doel af en ben je kritisch op jouw werk. Bovenal durf je jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke punten, blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als Manager Tax Compliance:

 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring als adviseur in de aangifte praktijk (optioneel bij de belastingdienst);
 • een hbo of wo afgeronde opleiding Fiscaal Recht of Fiscale economie;
 • een afgeronde NOB opleiding danwel de interesse om deze opleiding te starten;
 • een brede fiscale kennis en een praktische instelling.


(W)here

Jouw expertise deel je met zo'n 300 andere collega's in het MKB Accountancy & Advies-team dat onderdeel is van Deloitte Audit (Accountancy). Ons team is verspreid over 15 kantoren door heel Nederland en richt zich op het hogere segment van het midden- en kleinbedrijf. Dit varieert van een transportbedrijf, handelsonderneming, of makelaarskantoor tot een productiemaatschappij. Met onze geïntegreerde dienstverlening helpen we onze klanten met alle vraagstukken in iedere levensfase van zijn/haar onderneming.

Binnen deze afdeling vinden we het belangrijk om jezelf continu te ontwikkelen. Daarom hechten we veel waarde aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Bij Deloitte werken we hybride. We combineren werken vanuit huis, bij de klant en op kantoor zo optimaal mogelijk.


"Ik werk in een professionele omgeving met aan alle kanten specialisten, toch voelt het informeel." 

Anoek Traas - Director MKB Accountancy


Connect your future to Deloitte

We zijn benieuwd naar wie jij bent. Waarin jij verschilt van anderen. Bij Deloitte geloven we dat onze onderlinge verschillen bijdragen aan het beste resultaat voor onze klanten. Stel je aan ons voor en solliciteer op deze vacature.

 

- - - - - - - - - - - 

 

Providing advice within our SME Tax practice to a diversity of clients in the Breda region. Maintain personal and close contact with these customers and provide them with good support with their issues. At Deloitte.


What impact do you want to make?

You are indispensable to your team and to our customers operating in the national market. In addition to your Tax Compliance knowledge, you also have your own portfolio within a broader team. You know how to run the entire process from simple to complex declarations like no other, ensuring optimal service to the customer.

How do you do this?

 • running your own Tax Compliance portfolio within a broader team;
 • collaborating with customer-wide teams and also managing a team for your customers;
 • developing, assessing and improving tax processes surrounding tax returns;
 • assessing complex tax positions and structures and understanding their commercial processing;
 • collaboration in a team of accountants and tax specialists in the SME+ segment

What's in it for you?

 • You share in our profits. On top of a fixed salary.
 • Always keep growing. With our development program.
 • Reimbursement to set up your home workplace. to be set up in an ergonomically responsible manner and an internet allowance.
 • Part-time (32 hours) or full-time (40 hours) work.

Be the true you

Of course you go straight to your goal and you are critical of your work. Above all, you dare to be yourself. The real you. With your own strengths, view of the world and personality. Furthermore, as Tax Compliance Manager you have:

 • at least 5 years of relevant work experience as an advisor in the tax return practice (optional with the tax authorities);
 • a completed HBO or WO course in Tax Law or Fiscal Economics;
 • a completed NOB training or the interest in starting this training;
 • a broad tax knowledge and a practical attitude.

(W)here

You share your expertise with around 300 other colleagues in the SME Accountancy & Advice team, which is part of Deloitte Audit (Accountancy). Our team is spread over 15 offices throughout the Netherlands and focuses on the higher segment of small and medium-sized businesses. This varies from a transport company, trading company, or real estate agency to a production company. With our integrated services we help our customers with all issues in every phase of the life of his/her company.

Within this department we believe it is important to continuously develop yourself. That is why we attach great importance to innovation and personal development.

At Deloitte we work hybrid. We combine working from home, at the customer and at the office as optimally as possible.

"I work in a professional environment with specialists on all sides, but it still feels informal."

Anoek Traas - Director SME Accountancy


Connect your future to Deloitte

We are curious about who you are. How you differ from others. At Deloitte we believe that our differences contribute to the best results for our clients. Introduce yourself to us and apply for this vacancy.

Company

With the rise and exponential growth of new technologies, the world will change radically in the coming years. No company or organization can ignore the consequences of far-reaching digitization and computerization. Deloitte knows the challenges in your industry and translates market problems of the future into creative and innovative solutions. 

Deloitte is a professional service provider with 244,000 employees worldwide and offices in more than 150 countries. With over 5,500 employees and 14 offices throughout the Netherlands, Deloitte is one of the largest providers of professional services in the field of accountancy, tax advice, consultancy, risk advice and financial advice. The professionals work in multidisciplinary teams and therefore have a very broad vision of our clients' issues.

Company info
Location
Rotterdam
Netherlands

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert