Skip to main content

This job has expired

Senior Manager Tax SME

Recruiter
Deloitte Netherlands
Location
Arnhem, Gelderland (Hybride)
Salary
Competitief + voordelen
Closing date
15 May 2024

Job Details

Advies geven binnen onze MKB Accountancy & Advies Tax praktijk aan een diversiteit van klanten in de regio. Persoonlijk en nauw contact onderhouden met deze klanten en ze op een goede manier ondersteunen bij hun vraagstukken. Bij Deloitte.


What impact will you make?

Als Manager Tax MKB ben je werkzaam voor de ondernemer en zijn of haar onderneming. Vanuit de omgeving Arnhembedienen wij het midden-en klein bedrijf, familiebedrijven en start-ups en scale-ups.


How do you do this?

 • adviseren van de ondernemer en zijn onderneming over belastingaangelegenheden;
 • advies geven over privéaangelegenheden zoals bijvoorbeeld nalatenschapsplanning en bedrijfsopvolging valt ook onder jouw verantwoordelijkheid;
 • verantwoordelijk voor de juistheid van belastingaangiften die wij voor deze cliënten verzorgen;
 • begeleiden van herstructureringen en fusies en overnames;
 • samenwerking in team van accountants en fiscalisten in het mkb+ segment.


What's in it for you?

 • Je deelt bij ons mee in de winst. Boven op een vast salaris.
 • Altijd blijven groeien. Met ons development program.
 • Vergoeding om je thuiswerkplek op. een ergonomisch verantwoorde manier in te richten én een internetvergoeding.
 • Parttime (32 uur) of fulltime (40 uur) werken.


Be the true you

Sociale vaardigheden en enthousiasme zijn belangrijk om deze functie goed uit te voeren, alsmede op formele als informele wijze kunnen communiceren. Werken in teamverband ligt je goed, maar het is minstens net zo belangrijk dat je een self starter bent. Verder heb je voor deze vacature Manager Tax MKB:

 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring als adviseur in de aangifte praktijk (optioneel bij de belastingdienst);
 • een afgeronde WO opleiding Fiscaal Recht of Fiscale economie;
 • een afgeronde NOB opleiding danwel de interesse om deze opleiding te starten
 • een brede fiscale kennis en een praktische instelling.


(W)here

Jouw expertise deel je met zo'n 300 andere collega's in het MKB Accountancy & Advies-team dat onderdeel is van Deloitte Audit (Accountancy). Ons team is verspreid over 15 kantoren door heel Nederland en richt zich op het hogere segment van het midden- en kleinbedrijf. Dit varieert van een transportbedrijf, handelsonderneming, of makelaarskantoor tot een productiemaatschappij. Met onze geïntegreerde dienstverlening helpen we onze klanten met alle vraagstukken in iedere levensfase van zijn/haar onderneming.

Binnen deze afdeling vinden we het belangrijk om jezelf continu te ontwikkelen. Daarom hechten we veel waarde aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Bij Deloitte werken we hybride. We combineren werken vanuit huis, bij de klant en op kantoor zo optimaal mogelijk.

"Ik werk in een professionele omgeving met aan alle kanten specialisten, toch voelt het informeel." 

Anoek Traas - Director MKB Accountancy


Connect your future to Deloitte

We zijn benieuwd naar wie jij bent. Waarin jij verschilt van anderen. Bij Deloitte geloven we dat onze onderlinge verschillen bijdragen aan het beste resultaat voor onze klanten. Stel je aan ons voor en solliciteer op deze vacature.

 

- - - - - - - - - - 

 

Providing advice within our SME Accountancy & Advice Tax practice to a diversity of clients in the region. Maintain personal and close contact with these customers and provide them with good support with their issues. At Deloitte.


What impact do you want to make?

As a Tax Manager SME you work for the entrepreneur and his or her company. We serve small and medium-sized businesses from the Arnhem area company, family businesses and start-ups and scale-ups.

How do you do this?

 • advising the entrepreneur and his company on tax matters;
 • providing advice on private matters such as estate planning and business succession is also your responsibility;
 • responsible for the accuracy of tax returns that we prepare for these clients;
 • supervising restructurings and mergers and acquisitions;
 • collaboration in a team of accountants and tax specialists in the SME+ segment.

What's in it for you?

 • You share in our profits. On top of a fixed salary.
 • Always keep growing. With our development program.
 • Reimbursement to set up your home workplace. to be set up in an ergonomically responsible manner and an internet allowance.
 • Part-time (32 hours) or full-time (40 hours) work.

Be the true you

Social skills and enthusiasm are important to perform this position well, as well as being able to communicate in a formal and informal manner. Working in a team suits you well, but it is just as important that you are a self-starter. Furthermore, for this vacancy Manager Tax SME you have:

 • at least 5 years of relevant work experience as an advisor in the tax return practice (optional with the tax authorities);
 • a completed university education in Tax Law or Fiscal Economics;
 • a completed NOB training or the interest in starting this training
 • a broad tax knowledge and a practical attitude.

(W)here

You share your expertise with around 300 other colleagues in the SME Accountancy & Advice team, which is part of Deloitte Audit (Accountancy). Our team is spread over 15 offices throughout the Netherlands and focuses on the higher segment of small and medium-sized businesses. This varies from a transport company, trading company, or real estate agency to a production company. With our integrated services we help our customers with all issues in every phase of the life of his/her company.

Within this department we believe it is important to continuously develop yourself. That is why we attach great importance to innovation and personal development.

At Deloitte we work hybrid. We combine working from home, at the customer and at the office as optimally as possible.

"I work in a professional environment with specialists on all sides, but it still feels informal."

Anoek Traas - Director SME Accountancy


Connect your future to Deloitte

We are curious about who you are. How you differ from others. At Deloitte we believe that our differences contribute to the best results for our clients. Introduce yourself to us and apply for this vacancy.

Company

With the rise and exponential growth of new technologies, the world will change radically in the coming years. No company or organization can ignore the consequences of far-reaching digitization and computerization. Deloitte knows the challenges in your industry and translates market problems of the future into creative and innovative solutions. 

Deloitte is a professional service provider with 244,000 employees worldwide and offices in more than 150 countries. With over 5,500 employees and 14 offices throughout the Netherlands, Deloitte is one of the largest providers of professional services in the field of accountancy, tax advice, consultancy, risk advice and financial advice. The professionals work in multidisciplinary teams and therefore have a very broad vision of our clients' issues.

Company info
Location
Rotterdam
Netherlands

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert